Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Оформлення документів для отримання Дозволу на спеціальне водокористування

Оформлення документів для отримання Дозволу на спеціальне водокористування
Потрібен кваліфікований помічник, щоб не загубитися безнадійно в лабіринті екологічного законодавства - звертайтесь до нас, ми допоможемо!

Про оформлення Дозволу на спецводокористування

Вартість робіт від 7000,00 грн (Уточнити вартість).

Дозвіл на спеціальне водокористування оформлюється в разі забору води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.

Починаючи з 04.06.2017 набирав чинності  ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», від 07.02.2017 року

Дозвіл на спеціальне водокористування з 04.06.2017 року видається  територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець звертається з заявою до вищезазначеного органу, до якої додаються:

 • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

 • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

 • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

 • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

 • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Подання Заяви за встановленою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктами господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3074). з додатками, а також отримання оформленого Дозволу на спеціальне водокористування здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Орган, який здійснює видачу Дозволу, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів:

у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що відповідний центральний орган виконавчої влади не заперечує проти видачі такого дозволу.


У дозволі зазначаються:

 1. найменування органу, що його видав;

 2. найменування та реквізити водокористувача - юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса водокористувача - фізичної особи);

 3. термін, на який видано дозвіл;

 4. ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин;

 5. умови спеціального водокористування;

 6. дата надання дозволу;

 7. реєстраційний номер дозволу

 8. інші відомості (у разі потреби).

Дозвіл на спеціальне водокористування складається в одному примірнику за встановленою формою, який підписується уповноваженою особою і засвідчується гербовою печаткою. Копія дозволу разом з документами, що подаються для його одержання, зберігається в органі, що його видав, протягом строку дії такого дозволу та 5 років після закінчення терміну його дії.


ТОВ «КЕІ ЕКОКОМПАНІ» здійснює оформлення документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування «під ключ», та забезпечує технічне супроводження розробленого пакету документів до моменту отримання такого  Дозволу. Розробка та погодження документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування здійснюється в декілька етапів:

 • на першому етапі проводиться обстеження об’єкта, збір вхідних даних, підготування необхідного комплекту картографічних матеріалів, розробка обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, погодження результатів розрахунків з Замовником;

 • на другому етапі виконується розрахунок прогнозованої якості води у водоприймачі в контрольному створі за програмою "Гідросфера" та розробка нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами у водний об’єкт, Виконується складання клопотання, заяви на отримання дозволу та підготування комплекту документів в повному обсязі «під ключ».  Надання підготовленого пакету документів на підпис та погодження Замовнику;

 • на третьому етапі здійснюється подання підготовленого пакету документів до центру надання адміністративних послуг, технічне супроводження розробленого пакету документів до моменту оформлення Дозволу на спеціальне водокористування;

 • отримання оформленого Дозволу на спеціальне водокористування та  передача його Замовнику


Наслідки відсутності дозволу на спеціальне водокористування.

В разі скиду зворотних вод у водний об’єкт за відсутності дозволу на спеціальне водокористування, шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів (ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Розмір компенсації визначається згідно “Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”, затвердженої наказом Мінекобезпеки України №37 від 18.05.1995 року, зареєстровано в Мін’юсті України від 01. червня 1995 року № 162/698.

Нараховані розміри компенсацій, як правило, становлять десятки тисяч гривень.


Перелік основних нормативних документів
 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 року №1264-XII

 2. Водний кодекс України (введено в дію постановою ВР України від 06.06.1995 №214/95-ВР.

 3. ПКМУ №321 від від 13.03.2002 року «Про затвердження Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 року №459.

 4. Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України вiд 11 вересня 1996 р. № 1100.

 5. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти iз зворотними водами. УкрНЦОВ. Харкiв. 1994.

 6. Правили охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України вiд 25 березня 1999 р. № 465.

 7. Санитаpные пpавила и ноpмы охpаны повеpхностных вод от загpязнения, СанПиН № 4630-88.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 552 “Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)”.

 9. Обобщенный пеpечень пpедельно допустимых концентpаций (ПДК) и оpиентиpовочно безопасных уpовней воздействия (ОБУВ) вpедных веществ для воды pыбохозяйственных водоемов. М., 1990.

 10. Наказ № 471 від 30.07.2012 року Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681

 11. Дополнительный перечень №1-5 предельно допустимых концентраций веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов, утвержденными Главрыбводом СССР.

 12. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", Минздрав СССР от 24.10.1983 г. №2932-83

 13. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», прийнятий 07.02.2017 року.


Повернутися до списку