Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Розробка спеціального розділу проектної документації “Оцінка впливу на навколишнє середовище”

Розробка спеціального розділу проектної документації “Оцінка впливу на навколишнє середовище”
Людина, звичайно, господар природи, але не в сенсі її експлуататора, тому розуміє і несе моральну відповідальність за її збереження. Замовляйте “Оцінку Впливу на Навколишнє Середовище” В ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”. Ми допоможемо запобігти порушенню екологічного законодавства на стадії розроблення проектної документації. Збережемо разом довкілля для наступних поколінь!

Про ОВНС

Вартість послуг від 10000,00 грн (Уточнити вартість)  

Підставою для проведення ОВНС є вимога ДБН А.2.2-3-2014 [13], де оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) є складовою частиною процедури забезпечення розробки передпроектної та проектної документації. Склад та зміст матеріалів ОВНС регламентований ДБН А.2.2-1-2003 [14], ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010 [15]. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) - це комплексна оцінка впливів на природне, соціальне і техногенне середовище (далі – навколишнє середовище) та обґрунтованість допустимості запроектованої планової діяльності. В процесі розробки ОВНС використовуються дані про сучасний стан навколишнього середовища в районі розміщення об’єкта планової діяльності (метеорологічні характеристики, фонові концентрації, стан ділянки, результати моніторингу стану атмосферного повітря, ґрунту, водного об’єкту та інше), результати інженерно-технічних і інших вишукувань, картографічні матеріали, проектна потужність запроектованого об'єкту, сукупність інших досліджень, аналізів та експертиз тощо.

Розробка та узгодження проекту ОВНС проводиться в кілька етапів:

Перший Етап.

 • Ми, разом з Клієнтом, складаємо, погоджуємо і публікуємо Заяву про наміри за формою, наведеною у додатку Г ДБН А.2.2-1-2003 [14], із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої діяльності;
 • проводимо збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів;
 • складаємо завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС за формою, наведеною у додатку Д ДБН А.2.2-1-2003 [14], з обґрунтуванням обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її аль­тернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів розміщення і стану навколишнього середовища.

Другий Етап.

 • Виконуємо роботи з розробки розділу ОВНС, відповідно до завданн, і за результатами цих робіт готуємо Заяву про екологічні наслідки діяльності.

Третій Етап.

 • Подача матеріали ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну екологічну експертизу від­повідно до чинного законодавства.

При виконанні ОВНС для видів діяльності й об'єктів, наведених в ПКМУ № 808 від 28 серпня 2013 року “Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що справляють підвищену екологічну небезпеку” через органи місцевої влади інформуємо населення про плановану діяльність, та в разі потреби визначаємо місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збираємо звернення громадян, разом із клієнтом і органами державної влади здійснюємо їх роз­гляд та врахування зауважень і пропозицій.

Навіщо виконувати ОВНС?

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Оцінка впливу на навколишнє середовище це крок у запобіганні негативного впливу на навколишнє середовище в процесі функціонування об’єкту. Проведення оцінки навколишнього середовища направлено на скорочення або запобігання шкідливого впливу на довкілля і відповідних економічних і соціальних наслідків. Наявність узгодженого ОВНС дозволить Вам уникнути адміністративного покарання та запобігти екологічних штрафних санкцій.

Наслідки відмови від проведення ОВНС:

Відповідно до чинного законодавства у сфері екології та охорони довкілля кожен підприємець, який планує вести будівництво або реконструкцію господарського об'єкта, несе повну відповідальність за проведену роботу та наслідки її впливу на навколишнє середовище. Також передбачена повна відповідальність за виконання оцінки впливу на навколишнє середовище. Суб’єкт господарювання зобов'язаний надати необхідну повну і достовірну інформацію про стан навколишнього середовища до початку будівництва і можливі наслідки для неї після введення підприємства в експлуатацію.

В разі невиконання вимог екологічної безпеки передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 90. Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 91. Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної екологічної інформації, передбаченої законодавством, тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальний кодекс України, Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2341-III

Розділ VIII Злочини проти довкілля.

Статті 236-254
Злочини проти довкілля караються штрафом від ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі від двох до десяти років.

Сертифікати:
Кваліфікаційний сертифікат “Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища”, серія АР, №000359  
Кваліфікаційний сертифікат “Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) незначні наслідки" серія АР, №011788  

Перелік основних нормативних документів:

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 року №1264-XII.
 2. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.2001 року №2556-ІІІ
 3. Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 р, №187/98-ВР.
 4. Закон України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 року №4004—XII.
 5. Закон України “Про природно-заповідний фонд України”від 16.06.1992 року №2456-XII.
 6. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 року №2894-III.
 7. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 року №591-XIV.
 8. Закон України “Про охорону земель” від 19.06.2003 року № 0962-IV.
 9. Кодекс України “Про надра”, введено в дію Постановою ВР України від 27.07.94 року №33/94-ВР.
 10. Водний кодекс України (введено в дію постановою ВР України від 06.06.1995 №214/95-ВР.
 11. Земельний кодекс України (Відомості ВР України, 2002, №3-4).
 12. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхунська конвенція). Міжнародний документ від 25.06.1998. Дата набрання чинності для України: 30.10.2001.
 13. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
 14. ДБН А.2.2-1-2003. Склад та зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зміна №1 до ДБН А.2.2-1-2003, затверджена наказом  Міністерством регіонального розвитку та будівництва України № 524 від 20.11.2009 року.
 15. ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010. “Настанова з виконання розділів “Охорона навколишнього природного середовища” у складі містобудівної документації. Склад і вимоги.”
 16. ПКМУ від 14 липня 1976 р. №327 «Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт”
 17. ПКМУ № 808 від 28 серпня 2013 року “Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що справляють підвищену екологічну небезпеку”.
 18. Наказ Мінприроди “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийняті рішень у сфері охорони довкілля” від 18.12.2003 року № 168


Повернутися до списку